Home > Schalen/Schüsseln > Salatschüsseln > Tulpe Schale/Centerpiece fat, Ultraviolet


Tulpe Schale/Centerpiece fat, Ultraviolet

Preis: 1350 EUR

Tulpe Schale/Centerpiece fat, Ultraviolet

2015-09-01 21:36:25.447

Marke/Kategorien: Daum > Schalen/Schüsseln > Salatschüsseln

Daum

Bowls > Salad Bowls Tulip Bowl/Centerpiece Ultraviolet 1531 USD


Photos mit mein models


yulia/bulles/ © Daniel Weiss